flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Організаційна структура суду

 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд складається із суддівського корпусу та апарату суду.

Суд очолює голова суду, який:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів в апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;

7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Голова суду має заступників, які здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.

 

Апарат Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», здійснює організаційне забезпечення роботи суду.

Організаційне забезпечення становлять заходи фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та організаційно-технічного характеру, спрямовані на створення умов для повного і належного здійснення правосуддя, ведення судової статистики, діловодства та архіву суду.

Безпосереднє керівництво апаратом суду здійснює керівник апарату, який забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду, та несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

Заступник керівника апарату здійснює керівництво діяльністю апаратом суду в межах повноважень, визначених керівником апарату суду.

У своїй діяльності апарат суду керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу» та актами законодавства про запобігання корупції, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, рішеннями зборів суддів, а також наказами і розпорядженнями голови та керівника апарату суду.

 

Апарат суду сформований із восьми відділів та одного сектору: 

- відділу документального забезпечення;

- відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації;

- відділу реєстрації та обліку судових справ;

- відділ забезпечення контролю та руху адміністративних справ;

- відділу судової статистики та узагальнення судової практики;

- відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

- відділу управління персоналом;

- відділу інформаційно-технічного та матеріального забезпечення;

- сектор забезпечення діяльності керівництва суду.

Керівництво діяльністю кожного з відділів (сектору) забезпечує начальник відділу (завідувач сектору), який несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ (сектор).

Відповідно до своїх функціональних обов'язків, структурні підрозділи суду виконують наступні завдання.

 

Відділ документального забезпечення:

- здійснює оперативний прийом та реєстрацію усієї кореспонденції, що надходить до суду, перевірка цілісності конвертів або пакетів, відповідність їх адресування. Розподіл вхідної кореспонденції, що надходить до суду;

- здійснює контроль та організацію ведення електронного документообігу вхідної та вихідної кореспонденції;

- щоденний прийом та реєстрацію документів (заяв, клопотань, скарг тощо) в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду», що надходять до суду та їх своєчасна передача за призначенням для прийняття рішення відповідно до процесуального законодавства;

- щоденна реєстрація документів, які не стосуються розгляду справ, та передача керівництву суду в день надходження двічі на день, та передача документів з позначкою «Терміново» керівництву суду протягом години;

- реєстрація резолюції та внесення її до автоматизованої системи документообігу суду, після розгляду документа керівництвом та визначення виконавця;

- внесення відомостей про зміст і дату накладення резолюції, прізвище та ініціали виконавця, термін виконання, дату передачі документа відповідальній за діловодство відповідного структурного підрозділу особі чи безпосередньо виконавцю (виконавцям);

- внесення до автоматизованої системи документообігу суду інформації щодо встановлення контролю за виконанням документу та нанесення на ньому штампу або напису червоного кольору «Контроль»;

- забезпечення щоденної передачі за резолюцією керівництва суду вхідної кореспонденції, виконавцям під підпис;

- забезпечення щоденної реєстрації та відправки вихідної кореспонденції, що направляються за межі суду;

- сортування залежно від ваги, маркування та відправка централізовано вихідних документів суду, які створені та оформлені належним чином до відправлення у структурних підрозділах, на умовах договору про надання послуг поштового зв’язку;

- здійснення належного повернення адміністративних справ після апеляційного розгляду до судів першої інстанції;

- організація видачі та направлення за належністю копій судових рішень суду, винесених після апеляційного розгляду адміністративних справ, учасникам судового процесу;

- організація термінового направлення листів, запитів, судових повісток та інших документів для забезпечення оперативного розгляду адміністративних справ;

- забезпечення складання, оформлення, зберігання та порядок ведення архівної справи в суді, а саме: передавання судових справ та документації, що утворилася в процесі управлінської діяльності суду, до архіву суду, проведення експертизи цінності, забезпечення збереженості документів архівного фонду суду, їх передання на зберігання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад, а також їх відбору для знищення.

 

Відділ по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації: 

- правове забезпечення та поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення до суду, створення найкращих умов для використання громадянами їхніх процесуальних прав для вирішення справ та використання права на судовий захист;

- забезпечення високого, професійного із дотриманням законодавства належного рівня роботи працівниками відділу, що викладені в письмовій або усній формі (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги ) та інформаційних запитів;

- забезпечення розгляду письмових звернень та інформаційних запитів громадян та юридичних осіб та надання авторам відповіді згідно з чинним законодавством;

- здійснення оперативної і підсумкової статистики звернень;

- здійснення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до суду;

- проведення аналізу письмових і усних звернень, підготовка матеріалів та регулярна інформованість голови суду, заступників голови, керівника апарату про стан цієї роботи;

- забезпечення щомісячної підготовки та розміщення аналітичної доповіді про стан роботи зі зверненнями громадян на веб-сторінці суду веб-порталу «Судова влада України»;

- розгляд звернень пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, інформаційних запитів громадян та юридичних осіб та підготовка проектів письмових відповідей на них, що подаються на розгляд голові суду, заступникам голови, керівнику апарату суду, відповідно до функціональних повноважень, за їх дорученням направлення звернень за належністю структурним підрозділам, керівникам установ, організацій, підприємств, іншим юридичним особам для їх розгляду, про що інформує заявників;

- забезпечення своєчасного розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, інформаційних запитів громадян та юридичних осіб які надійшли до суду;

- надання відвідувачам інформації щодо дати надходження судової справи до суду, єдиного унікального номера судової справи, номера провадження, дати та часу призначення судової справи до розгляду, місця проведення судового засідання, дати розгляду судової справи, а також інформацію про надходження апеляційних чи касаційних скарг, позовних заяв, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України та їх розгляд, вхідний реєстраційний номер справи (документа);

- проведення консультацій та роз'яснень громадянам, які виявили бажання звернутися (або звернулися) на особистий прийом про порядок вирішення поставлених ними питань;

- організація роботи щодо розгляду звернень громадян та юридичних осіб відповідно до чинного законодавства;

- підготовка матеріалів, не рідше ніж двічі на рік, про стан роботи зі зверненнями громадян та юридичних осіб, організація їх прийому, що віднесені до компетенції відділу;

- забезпечення щорічної підготовки та розміщення аналітичної доповіді про стан роботи зі зверненнями громадян на веб-сторінці суду веб-порталу «Судова влада України».

 

Відділ реєстрації та обліку судових справ:

- реєстрація адміністративних справ за апеляційними скаргами, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, позовних заяв по ст. 1831 КАС України, що надходять до суду у відповідних реєстраційних та обліково-інформаційних картках в автоматизованій системі документообігу суду та здійснення їх обліку;

- передача адміністративних справ після автоматизованого розподілу суддям для апеляційного розгляду;

- передача під підпис суддям, зареєстрованих документів та матеріалів, що підлягають розгляду відповідно до процесуального законодавства по адміністративним справам, які перебувають у провадженні визначеного судді;

- здійснення прийому адміністративних справ, які розглянуто Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом в порядку ст. 1831 КАС України до відділу і перевірка правильності їх оформлення відповідно вимогам Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, та необхідного заповнення обліково-інформаційних карток в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду»;

- підготовка відповідних матеріалів та носіїв інформації з метою забезпечення ознайомлення із матеріалами справ особами, які беруть участь у справах, а також особами, які не брали участі у справах, якщо суд вирішив питання про їхні права та обов’язки (після пред’явлення документа, що посвідчує особу та повноваження, відповідно до чинного законодавства) для ознайомлення за письмовою заявою, отримання виписок та зняття копій з матеріалів справ, які знаходяться на опрацюванні у відділі;

- після ознайомлення з матеріалами справи здійснення перевірки наявності у справі всіх документів, зазначення на заяві про видачу справи для ознайомлення про її отримання із зазначенням підпису, дати та часу отримання.;

- організація видачі або направлення копій судових рішень особам, які брали участь у справі, та особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов'язки по справам, які знаходяться на опрацюванні у відділі;

- забезпечення направлення до Касаційного адміністративного суду адміністративних справ, розглянутих Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом в порядку ст. 1831 КАС України, в разі їх оскарження;

- підготовка та передача до архіву суду адміністративних справ, які розглянуто Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом як судом першої інстанції. Ведення обліку зазначених справ;

- здійснення зберігання та обліку номенклатури справ відділу відповідно до вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України;

- забезпечення своєчасного надання інформації керівництву апеляційного адміністративного суду про стан діловодства відділу;

- виконання рішень зборів суддів, планів роботи суду, виконання інших розпоряджень керівництва суду;

- за необхідності, здійснення прийому адміністративних справ до відділу та перевірка правильності їх оформлення відповідно вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України після розгляду апеляційних скарг та відповідне заповнення обліково-інформаційних карток в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду»;

- за необхідності, здійснення належного оформлення в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду» супровідних листів до судових рішень Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду учасникам судового процесу та до адміністративних справ після апеляційного розгляду для своєчасного повернення справ до судів першої інстанції.

 

Відділ забезпечення контролю та руху адміністративних справ:

- реєстрація адміністративних справ за апеляційними скаргами, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, позовних заяв по ст. 1831 КАС України, що надходять до суду у відповідних реєстраційних та обліково-інформаційних картках в автоматизованій системі документообігу суду;

- розподіл судових справ в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ;

- повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках;

- передача зареєстрованих документів та матеріалів, що підлягають розгляду відповідно до процесуального законодавства по адміністративним справам, що перебувають в провадженні судді під підпис;

- здійснення прийому адміністративних справ до відділу та перевірка правильності їх оформлення відповідно вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України після апеляційного розгляду та відповідне заповнення обліково-інформаційних карток в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду»;

- здійснення належного оформлення в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду» супровідних листів до судових рішень Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду учасникам судового процесу та до адміністративних справ після апеляційного розгляду для своєчасного повернення справ до судів першої інстанції;

- організація видачі або направлення копій судових рішень особам, які брали участь у справі, та особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов'язки по справам, які знаходяться на опрацюванні у відділі;

- забезпечення направлення адміністративних справ за запитами Касаційного адміністративного суду та Верховного Суду;

- зберігання копій носіїв, на які здійснювалася технічна фіксація судових засідань, до передачі їх до архіву суду;

- виконання рішень зборів суддів, планів роботи суду, виконання інших розпоряджень керівництва суду;

- здійснення зберігання та обліку номенклатури справ відділу;

- забезпечення своєчасного надання інформації керівництву апеляційного адміністративного суду про стан діловодства відділу.

 

Відділ судової статистики та узагальнення судової практики:

- систематизація законодавства та судової практики;

- ведення контрольних екземплярів кодексів України;

- інформування працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня;

- розроблення планів комплектування бібліотеки;

- вживання заходів щодо створення умов для своєчасного задоволення запитів працівників на літературу;

- збереження бібліотечного фонду суду;

- підтримання у контрольному стані Положення про автоматизовану систему документообігу суду та Інструкції з діловодства в адміністративних судах;

- внесення результатів апеляційного перегляду судових справ в обліково-інформаційні картки справ;

- здійснення перевірки обліково-реєстраційної дисципліни у суді.

- складання та обробка періодичних статистичних звітів про роботу суду;

- підготовка статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в організації діяльності суду;

- надання інформації про виконання вказівок, розпоряджень та доручень керівництва суду, відображених у резолюціях, та подає її в установленому порядку для подальшого реагування;

- виконання завдань в межах компетенції відділу судової статистики та узагальнення судової практики;

- здійснення зберігання та обліку номенклатурних справ відповідно до Інструкції з діловодства в адміністративних судах.

 

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності:

- організація та ведення планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та складання статистичної, бухгалтерської, фінансової звітності діяльності суд;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- розробка та складання проектів штатного розпису, кошторису видатків на утримання суду;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

- складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

- своєчасне подання звітності;

- своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

- забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо;

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

- проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розроблення та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організація та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства;

- забезпечення дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;-

- забезпечення достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- забезпечення повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- забезпечення зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, а також звітності;

- забезпечення відповідних органів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан суду, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

- участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розроблення та забезпечення здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

- здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

Відділ управління персоналом:

- розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби суду;

- вносить пропозиції керівнику апарату суду з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

- здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату суду з питань управління персоналом;

- контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців суду, які затверджує керівник апарату суду, в разі відсутності керівника апарату суду – заступник керівника апарату суду, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

- вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в суді та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду;

- приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

- розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

- надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

- за дорученням керівника апарату суду перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників суду, правил внутрішнього службового розпорядку державних службовців суду;

- разом з іншими структурними підрозділами суду:

- організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис суду;

- спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу суду;

- забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

- організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

- організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату суду;

- здійснює планування професійного навчання працівників суду;

- узагальнює потреби суддів та державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду;

- разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

- аналізує кількісний та якісний склад працівників апарату суду;

- надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів суду;

- обчислює стаж роботи та державної служби;

- розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

- організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

- ознайомлює персонал суду з правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників суду, правилами внутрішнього службового розпорядку державних службовців суду, посадовими інструкціями та іншими нормативними документами, що регламентують діяльність суду, з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

- оформляє і видає працівникам апарату суду службове посвідчення;

- забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу суду;

- здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

- формує графік відпусток персоналу суду, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

- здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників суду;

- оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

- опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

- у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу суду;

- готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу суду;

- забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

- здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання суддями та державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

- забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в суді, відповідно до вимог чинного законодавства;

- забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами птретьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, відповідно до вимог чинного законодавства;

- здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в суді;

- розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

- проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 

Відділ інформаційно-технічного та матеріального забезпечення:

- здійснення інформаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності суду, суддів та працівників суду, підтримання належного внутрішнього порядку в приміщенні суду, забезпечення безпосереднього функціонування систем життєзабезпечення приміщення суду, облік та збереження матеріальних цінностей, поточний ремонт приміщення, обладнання, інвентарю, комп'ютерної оргтехніки, побутової техніки та технічного обслуговування автомобільного транспорту;

- виконання заходів щодо забезпечення захисту інформації та контролю за ним у інформаційно-телекомунікаційній системі Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду;

- координація побудови та впровадження і подальше супроводження комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи суду;

- здійснення організаційного забезпечення завдань з побудови і впровадження, керування комплексною системою захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі та здійснювати контроль за її функціонуванням, відповідно до Положення з порядку побудови та впровадження комплексної системи захисту інформації у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді, затвердженого наказом від 20.01.2015 № 5-ОД;

- організація та виконання роботи з визначення вимог до захисту інформації, проектування, розроблення і модернізації комплексної системи захисту інформації;

- здійснення експлуатації, обслуговування, підтримки працездатності комплексної системи захисту інформації;

- забезпечення контролю за станом захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі;

- організація та здійснення забезпечення технічного захисту інформації і контролю за його станом в інформаційно-телекомунікаційній системі;

- організація роботи із захисту інформації та забезпечення контролю за станом захищеності WEB-сторінки суду;

- надання пропозицій щодо питань забезпечення суду технічними засобами, інвентарем, оргтехнікою, господарськими товарами тощо;

- подання пропозицій керівництву суду щодо розміщення та закріплення кабінетів, номерів службових телефонів за суддями та іншими працівниками суду;

- надання пропозицій щодо забезпечення суддів та працівників суду необхідними меблями, канцелярським приладдям, бланками, журналами тощо;

- проведення заходів щодо дотримання Закону України «Про охорону праці» та правил протипожежного захисту суддями та працівниками суду, підготовка плану евакуації працівників суду на випадок аварії або пожежі;

- забезпечення контролю за належним збереженням та використанням матеріальних цінностей суду;

- ведення обліку товарно-матеріальних цінностей;

- забезпечення якісної роботи технічного персоналу суду – водія, прибиральниць;

- забезпечення контролю за дотриманням працівниками суду правил користуванням електротехнічним обладнанням.

 

Сектор забезпечення діяльності керівництва:

- здійснення аналітичної та організаційної роботи в забезпеченні діяльності керівництва суду;

- розроблення проектів рішень щодо організації діяльності суду;

- розроблення завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень, адміністративних повноважень керівництва суду;

- підготовка, організація проведення та документальне оформлення зборів суддів, нарад, конференцій, семінарів, робочих зустрічей керівництва суду з офіційними особами держави, представниками судової системи, науковцями, учасниками міжнародно-правових проектів організацій;

- моніторинг і контроль за виконанням структурними підрозділами суду рішень зборів суддів, розпоряджень та наказів керівництва суду;

- здійснення моніторингу засобів масової інформації з метою виявлення інформації про діяльність Суду та оперативного інформування керівництва суду про його результати;

- забезпеченні гласності діяльності суду шляхом інформування в установленому порядку громадян з питань, що належать до компетенції суду;

- забезпечення правильності та своєчасності розгляду звернень громадян та юридичних осіб;

- забезпечення підтримки та розвитку робочих контактів з іншими органами державної влади, об’єднаннями громадян, науковими та експертними установами, міжнародно-правовими проектами, організаціями, головними редакторами українських друкованих видань, керівниками телерадіокомпаній, інформаційних агентств;

- підготовка матеріалів для надання методичної допомоги, а також підготовка проектів методичних рекомендацій судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів України у судовій практиці;

- організація, відповідно до визначеного графіку, особистого прийому громадян керівництвом суду;

- проведення моніторингу напрямів діяльності апарату, підготовка пропозицій щодо шляхів досягнення та підвищення ефективності роботи апарату суду;

- забезпечення інформаційного наповнення веб - сторінки суду та здійснення аналізу ефективності цієї роботи.