flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Організаційна структура суду

12 липня 2018, 10:06

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд складається із суддівського корпусу та апарату суду.

Суд очолює голова суду, який:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів в апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;

7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Голова суду має заступників, які здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.

 

Апарат Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», здійснює організаційне забезпечення роботи суду.

Організаційне забезпечення становлять заходи фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та організаційно-технічного характеру, спрямовані на створення умов для повного і належного здійснення правосуддя, ведення судової статистики, діловодства та архіву суду.

Безпосереднє керівництво апаратом суду здійснює керівник апарату, який забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду, та несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

Заступник керівника апарату здійснює керівництво діяльністю апаратом суду в межах повноважень, визначених керівником апарату суду.

У своїй діяльності апарат суду керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу» та актами законодавства про запобігання корупції, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, рішеннями зборів суддів, а також наказами і розпорядженнями голови та керівника апарату суду.

 

Апарат суду сформований із восьми відділів та одного сектору: 

- відділу документального забезпечення;

- відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації;

- відділу реєстрації та обліку судових справ;

- відділ забезпечення контролю та руху адміністративних справ;

- відділу судової статистики та узагальнення судової практики;

- відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

- відділу управління персоналом;

- відділу інформаційно-технічного та матеріального забезпечення;

- сектор забезпечення діяльності керівництва суду.

Керівництво діяльністю кожного з відділів (сектору) забезпечує начальник відділу (завідувач сектору), який несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ (сектор).